Soutěž spočívá v napsání eseje na následující otázky:
Lze zajistit ve věci přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství ochranu sociálně slabších skupin obyvatelstva tak, aby dopady tohoto přechodu postihly tyto skupiny co nejmenší měrou?

Jak zajistit, aby v důsledku snahy o přechod k nízkouhlíkovému hospodářství nedošlo k prohlubování nerovností v české a evropské společnosti? Případně, jak danou nerovnost alespoň omezit?

Jak moc účinné jsou dle Vás nástroje energetické politiky České republiky, co byste na současné české strategii změnili a proč?

Podmínky eseje:
Rozsah: 10 800 znaků včetně mezer (= 6x A4), tolerance +/-10 % znaků
Písmo: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5
Formát: PDF

Registrace:
V případě zájmu se neváhejte zaregistrovat v následujícím registračním formuláři Soutěž „Udržitelný rozvoj“ (google.com) do (17. 5. 2023). Kapacita soutěžících: 30.

Termín odevzdání:
Vyhotovené práce se odevzdávají na adresu info@progresivnicentrum.eu v období od 17. 5. 2023 do 24. 5. 2023.

Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studií.

Odměna:
Autoři prvních třech nejlepších prací budou mít možnost se osobně sejít s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, přičemž jednoho z vítězů Progresivní analytické centrum rádouvítá pro budoucí spolupráci.

Poznámka:
Vítězné práce budou publikovány na oficiálních webových stránkách Progresivního analytického centra o.p.s. (progresivnicentrum.eu)

Udělení licence a čestné prohlášení:
Našim cílem je vytvořit ve spolupráci s Vámi unikátní sborník myšlenek a vizí nastupující mladé generace a prezentovat Vaše texty široké veřejnosti. Přihlášením se do soutěže proto udělujete pořadateli soutěže – obecně prospěšné společnosti Progresivní analytické centrum, o. p. s., IČO: 03527531, se sídlem Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, e-mail: info@progrecivnicentrum.eu, bezúplatnou, nevýhradní a celosvětovou licenci k nekomerčnímu užití odevzdaného soutěžního textu, včetně práva tento soutěžní text s uvedením autora začleňovat do dalších souborných děl, přičemž čestně prohlašujete, že jste původcem soutěžního textu a jako takový vlastníkem veškerých práv k soutěžnímu textu, zejména práva soutěžním textem nakládat bez jakýchkoliv omezení a dle svého svobodného uvážení, a že odevzdáním soutěžního textu nedochází k zásahu do práva či oprávněného zájmu třetí osoby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely realizace soutěže a prezentace jejích výsledků:
Abychom mohli realizovat tuto soutěž a dále prezentovat její výsledky, budeme potřebovat Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů. Souhlas nám můžete udělit v přihlašovacím formuláři.