Promoting ecological transformation: Public subsidies for the private sector in Italy, Austria, Germany and Poland

Promoting ecological transformation: Public subsidies for the private sector in Italy, Austria, Germany and Poland

„The issue of green transition has been a long-standing and increasingly frequent topic in EU policy. Member States are agreeing at the European level to take joint action. However, the issue has to be tackled primarily at a national level with policies adapted to the local problems of the country in question. In addition to society itself, private actors are also vulnerable to Member States in the green transition and the fight against climate change. It is these that the states are trying to help with their national Recovery and Resilience Plans, jointly financed by EU funds.“

Podpora ekologické transformace: veřejné dotace pro soukromý sektor v Itálii, Rakousku, Německu a Polsku

Podpora ekologické transformace: veřejné dotace pro soukromý sektor v Itálii, Rakousku, Německu a Polsku

„Otázka zeleného přechodu je v politice Evropské unii dlouhodobým a stále častějším tématem. Členské státy se sice domlouvají na evropské úrovni k společným krokům. Problematiku musí ale řešit především na národní úrovni s přizpůsobenou politikou k lokálním problémům daného státu. Kromě samotné společnosti jsou pro členské státy zranitelné v otázce zeleného přechodu a boje se změnou klimatu i soukromé subjekty. Právě těm se státy snaží pomoci svými národními Plány obnovy a odolnosti, financovány společně z fondů EU.“