Výchozí situace:

Problematice energetické chudoby se v ČR dlouhodobě nevěnovala dostatečná pozornost. Česko tak v témata zaostává a nevytvořilo soubor opatření na podporu zranitelných zákazníků a domácností ohrožených energetickou chudobou nebo vystavených riziku, že v případě budoucích šoků nebudou dotčeni energetickou chudobou. V současné době také neexistuje ucelená strategie boje proti energetické chudobě. Jedním z problémů je také skutečnost, že v českém prostředí nebyla přijata jednoznačná definice energetické chudoby. Energetická chudoba je spojena s vyjasněním např. pojmů teplotní standard, přiměřenost nákladů na energie ve výdajích domácností apod.. Dalším kritickým momentem je nekompletní identifikace domácností, které jsou a do budoucna mohou být energetickou chudobou ohroženi.

Postoje k energetické chudobě vycházely z historických předpokladů a nepředjímaly možné budoucí problémy, které mohou nastat v budoucnu s růstem cen energií. I proto současné reakce na cenové šoky nejsou systematické a nejsou zacílené na skupiny obyvatel, kteří pomoc skutečně potřebují, a nemají tak potřebný efekt a přináší nepřiměřené náklady pro veřejný sektor. Velmi často také dotační programy nemají jako jeden ze svých cílů pomoci skupině zranitelných zákazníků, ale jsou využívány skupinami s vyššími příjmy.

V neposlední řadě je potřeba jasně debatu rámovat. Například otázka zdrojové přiměřenosti má vliv na budoucí výdaje domácností za energie. Nicméně debata o energetické chudobě by neměla se omezit na otázku zdrojové přiměřenosti a energetické bezpečnosti. Jedná se především o sociální jev, který není možné oddělit od dalších sociálních problémů, kterým postižené a ohrožené domácnosti čelí, zejména celková chudoba, exekuce, bariéry při přístupu k pomoci.

Vzhledem k probíhající energetické a hospodářské transformaci je velmi urgentní, aby budoucí vláda problematiku energetické chudoby systematicky uchopila. Je vhodné debatu o Zeleném údělu EU propojit s debatou o možnosti využít této transformace k dlouhodobé pomoci domácnostem ohrožených energetickou chudobou snížit výdaje za energie prostřednictvím souboru opatření a přímé pomoci.

 

Návrhy možných opatření:

 

Koncepční a právní rámec

 • přijmout definici energetické chudoby do českého právního prostředí;
 • důkladně zmapovat stav a identifikovat domácnosti ohrožené energetickou chudobou, vytvořit indikátory monitoring energetické chudoby;
 • vytvořit pracovní skupinu za účelem přípravy strategie ČR pro boj s energetickou chudobou;
 • posílit spolupráci státu s kraji a obcemi při přípravě konkrétních řešení a forem pomoci;
 • ukotvit energetické společenství v českém právním prostředí se zaměření nejen na výrobu a spotřebu energie, ale také s ohledem na pomoc domácností ohrožených energetickou chudobou a se zaměřením na energetické úspory;
 • zaměřit se na implementaci směrnici EU o energetické náročnosti budov;

 

Finanční rámec

 • investovat významnější část výnosu z obchodu s emisními povolenkami do pomoci ohroženým domácnostem a obcím;
 • zvýšit podíl národních zdrojů pro financování programů zaměřených na energetické úspory;
 • finanční prostředky pro obce na cílenou podporu domácností ohrožených energetickou chudobou;

 

Podpora energetických úspor

 • upravit současné dotační programy v oblasti energetických úspor, které využívají především lépe informované a situované skupiny obyvatel, a více je zacílit na domácnosti ohrožené energetickou chudobou;
 • snížit administrativní náročnost dotačních programů, které představují bariéru pro skupinu zranitelných zákazníků;
 • zavést systém poradců pro zranitelné zákazníky s individuálním přístupem a pomocí s možnostmi podpory v oblasti energetických úspor;
 • vytvořit přehled dobré praxe v pomoci ohroženým domácnostem; • zvýšit požadavky na rekonstrukce bytového fondu směrem k tzv. deep renovation;
 • posílit roli obcí v implementaci úsporných opatření a využít možností energetických komunit při pomoci zranitelným zákazníkům;

 

Sociální rozměr

 • energetickou chudobou jsou často postiženy domácnosti čelící problému exekucí a pro ty je potřeba vytvořit možnosti, jak náklady na energie nepovedou k prohlubování jejich zadlužení;
 • problematiku energetické chudoby neoddělovat od chudoby celkové, tj. náklady na energie nemusí být příčinou chudoby, ale mohou existující sociální problémy prohlubovat;
 • zaměřit se na téma energetického vzdělávání a osvěty zaměřené na zranitelné domácnosti;

zohlednit problém energetické chudoby v systému sociální podpory a podpory