Sociální a ekonomická identita Ústeckého kraje a vnímání procesu zelené transformace

Sociální a ekonomická identita Ústeckého kraje a vnímání procesu zelené transformace

Výzkum s názvem Sociální a ekonomická identita Ústeckého kraje a vnímání procesu zelené transformace zkoumal kvalitativními metodami obyvatele Ústeckého kraje, kteří se cítí ohroženi zelenou transformací, ke které nás zavazuje Zelená dohoda pro Evropu – anglicky The European Green Deal, a zelenou politikou Evropské unie.

India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC): Greece and India as extreme points of the artery between two worlds

India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC): Greece and India as extreme points of the artery between two worlds

With the new objectives of European Strategic Autonomy come new opportunities for Member States. With growing defence and commercial interests in the Indo-Pacific, not only Spain but also Greece, on the other side of the Mediterranean, targeting India in particular, is seizing the opportunity.

Hospodářský koridor Indie–Střední východ–Evropa (IMEC): Řecko a Indie jako krajní body tepny mezi dvěma světy

Hospodářský koridor Indie–Střední východ–Evropa (IMEC): Řecko a Indie jako krajní body tepny mezi dvěma světy

S novými cíli Evropské strategické autonomie přicházejí nové možnosti pro členské státy. S rostoucím obrannými i obchodními zájmy v Indo-Pacifiku se příležitosti chytá nejen Španělsko, ale i Řecko, opačná strana Středozemního moře, cílící především na Indii. Poprvé po 40 letech navštívil Řecko sám premiér Indie Módí.

Promoting ecological transformation: Public subsidies for the private sector in Italy, Austria, Germany and Poland

Promoting ecological transformation: Public subsidies for the private sector in Italy, Austria, Germany and Poland

"The issue of green transition has been a long-standing and increasingly frequent topic in EU policy. Member States are agreeing at the European level to take joint action. However, the issue has to be tackled primarily at a national level with policies adapted to the local problems of the country in question. In addition to society itself, private actors are also vulnerable to Member States in the green transition and the fight against climate change. It is these that the states are trying to help with their national Recovery and Resilience Plans, jointly financed by EU funds."

Podpora ekologické transformace: veřejné dotace pro soukromý sektor v Itálii, Rakousku, Německu a Polsku

Podpora ekologické transformace: veřejné dotace pro soukromý sektor v Itálii, Rakousku, Německu a Polsku

"Otázka zeleného přechodu je v politice Evropské unii dlouhodobým a stále častějším tématem. Členské státy se sice domlouvají na evropské úrovni k společným krokům. Problematiku musí ale řešit především na národní úrovni s přizpůsobenou politikou k lokálním problémům daného státu. Kromě samotné společnosti jsou pro členské státy zranitelné v otázce zeleného přechodu a boje se změnou klimatu i soukromé subjekty. Právě těm se státy snaží pomoci svými národními Plány obnovy a odolnosti, financovány společně z fondů EU."

Hodnocení sdělení Evropské komise o komplexním přístupu k duševnímu zdraví

Hodnocení sdělení Evropské komise o komplexním přístupu k duševnímu zdraví

V červnu 2023 přijala Evropská komise dlouho očekáváný dokument s názvem „Sdělení o komplexním přístupu k duševnímu zdraví“. Tento dokument má být základním stavebním kamenem přístupu Evropské unie ke zhoršující se epidemii duševního zdraví, která se ještě umocnila nástupem pandemie Covidu 19 a dalších krizí, kterými jsme si v minulých letech jako Evropa prošli a stále procházíme. (European Commission, 2023)

Duševní zdraví a well-being

Duševní zdraví a well-being

V posledních letech se z dříve tabuizovaného tématu duševního zdraví a well-beingu (přebráno z angličtiny, dá se chápat jako „pocit duševní i tělesné pohody“) stala věc, o které se ve veřejném prostoru mluví stále častěji, avšak k výrazným zlepšením se dostáváme jen velmi pomalu. Duševní zdraví je přitom tématem, které se týká nás všech – podle dat Evropské komise z roku 2018 trpělo jistou formou duševní poruchy v celé Evropě 84 milionů lidí (OECD/EU, 2018).